CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Introducció
Aquest document contractual regirà les Condicions Generals de contractació de productes (d'ara endavant, «Condicions») a través del lloc web cafesmamasame.com/es, propietat de Café Sam, SAL sota la marca comercial de Cafè Sam, d'ara endavant PRESTADOR, els quals dades de contacte figuren també a l'Avís Legal d'aquesta web.
Aquestes Condicions romandran publicades al lloc web a disposició de l'USUARI per reproduir-les i guardar-les com a confirmació del contracte, podent ser modificades en qualsevol moment per Café Sam, SAL. És responsabilitat de l'USUARI llegir-les periòdicament, ja que són aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment de realització de comandes. Cafè Sam, SAL arxivarà el document electrònic on es formalitzi la compra i el tindrà a disposició de l'USUARI per si aquest ho sol·licita.
Els contractes no estan subjectes a cap formalitat a excepció dels supòsits expressament assenyalats en els Codis Civil i de Comerç i en aquesta o en altres lleis especials.
L'acceptació d'aquest document comporta que l'USUARI:
  • Ha llegit, entén i comprèn allò aquí exposat.
  • És una persona amb capacitat suficient per contractar.
  • Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del PRESTADOR.
El PRESTADOR informa que el comerç és responsable i coneix la legislació vigent dels països on envia els productes, i es reserva el dret de modificar unilateralment les condicions, sense que això pugui afectar els béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

Identitat de les parts contractants
D'una banda, el PRESTADOR dels productes contractats per l'USUARI és Cafè Sam, SAL, amb domicili social al c/ Guinovarda, 15, 08784 Piera (Barcelona), NIF A59094102 i amb telèfon d'atenció al client 937762046.
I d'altra banda, l'USUARI, registrat al lloc web mitjançant un nom d'usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d'ús i custòdia, i és responsable de la veracitat de les dades personals facilitades al PRESTADOR.

Objecte del contracte
Aquest contracte té per objecte regular la relació contractual de compravenda nascuda entre el PRESTADOR i l'USUARI en el moment en què aquest accepta durant el procés de contractació en línia la casella corresponent. La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d‟un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d‟un producte concret.

Rectificació de les dades
Quan l'USUARI identifiqui errors a les dades publicades al lloc web o als documents generats per la relació contractual, podrà notificar-ho al correu contacto@cafesmamasame.com perquè Cafè Sam,
SAL els corregeixi com més aviat millor.
L'USUARI podrà mantenir actualitzades les vostres dades accedint al vostre compte d'usuari.

Procediment de contractació

L'USUARI, per poder accedir als productes o serveis que ofereix el PRESTADOR, haurà de ser major d'edat o menor d'edat emancipat i donar-se d'alta a través del lloc web mitjançant la creació d'un compte d'usuari. Per això, l'USUARI haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que se li requeriran, els quals es tractaran de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), relativa a la protecció de dades de caràcter personal i detallada a l'Avís legal ia la Política de privadesa d'aquest lloc web .
L'USUARI seleccionarà un nom d'usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i no posar-los a disposició de tercers, així com a comunicar al PRESTADOR la ​​pèrdua o robatori dels mateixos o el possible accés per un tercer no autoritzat , de manera que aquest procedeixi al bloqueig immediat.
Un cop creat el compte d'usuari, s'informa que d'acord amb el que exigeix ​​l'article 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), el procediment de contractació seguirà els passos següents:
1. Clàusules generals de contractació.
2. Enviament i entrega de comandes.
3. Dret de desistiment.
4. Reclamacions i resolució de litigis en línia.
5. Força major.
6. Competència.
7. Generalitats de loferta.
8. Preu i termini de validesa de loferta.
9. Despeses de transport.
10. Forma de pagament, despeses i descomptes.
11. Procés de compra.
12. Dissociació i suspensió o rescissió del contracte.
13. Garanties i devolucions.
14. Llei aplicable i jurisdicció.

1. CLÀUSULES GENERALS DE CONTRACTACIÓ
Excepte estipulació particular per escrit, la realització d'una comanda al PRESTADOR suposarà l'acceptació per part de l'USUARI d'aquestes condicions legals. Cap estipulació feta per l'USUARI no podrà
diferir de les del PRESTADOR si no ha estat expressament acceptada per avançat i per escrit pel PRESTADOR.

2. ENVIAMENT I LLIURAMENT DE COMANDES
El PRESTADOR no enviarà cap comanda fins que no hagi comprovat que s'ha realitzat el pagament.
Els enviaments de mercaderies es faran habitualment mitjançant Shipius.
L'enviament s'efectuarà un cop confirmada la disponibilitat de la mercaderia i comprovat el pagament de la comanda.
El termini de lliurament estarà comprès entre 2 i 6 dies laborables, segons la població de destinació.

Manca d'execució del contracte a distància

En cas de no poder executar el contracte perquè el producte o servei contractat no estigui disponible en el termini previst, s'informarà a l'USUARI de la manca de disponibilitat i que quedarà legitimat per cancel·lar la comanda i rebre la devolució de l'import total pagat sense cap cost, i sense que per això es derivi cap responsabilitat per danys i perjudicis imputables al PRESTADOR.
El PRESTADOR no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte o servei no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l'USUARI, falses, inexactes o incompletes.
El lliurament es considerarà realitzat en el moment en què el transportista hagi posat els productes a disposició de l'USUARI i aquest, o el seu delegat, hagi signat el document de recepció del lliurament.
El PRESTADOR respondrà davant l'USUARI de qualsevol manca de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament de la comanda, i l'USUARI podrà, mitjançant una simple declaració, exigir-li l'esmena d'aquesta manca de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d'aquests supòsits, l'USUARI podrà exigir, a més, la indemnització de danys i perjudicis, si escau.
L'USUARI tindrà dret a suspendre el pagament de qualsevol part pendent del preu del producte adquirit fins que el PRESTADOR compleixi les obligacions establertes en aquest contracte.
Correspon a l'USUARI verificar els productes a la recepció i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades al document de recepció del lliurament.

3. DRET DE DESISTIMENT
L'USUARI disposa d'un termini de catorze dies naturals, comptats a partir de la data de recepció del producte o des de la subscripció del contracte de compravenda si fos una prestació d'un servei, per exercir el dret de desistiment, regulat a l'article 102 del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, d'ara endavant RDL 1/2007. Si el PRESTADOR no compleix el deure informació i documentació sobre el dret de desistiment, el termini per a l'exercici finalitzarà dotze mesos després de la data d'expiració del període de desistiment inicial, d'acord amb l'article 105 del RDL 1/2007.
El dret de desistiment no serà aplicable als contractes referits i enumerats a l'article 103 del RDL 1/2007, i que es relacionen aquí
Tota devolució haurà de comunicar-se al PRESTADOR, sol·licitant un número de devolució mitjançant el formulari habilitat per fer-ho, o per correu electrònic a contacto@cafesmamasame.com, indicant el número de factura o comanda corresponent.
En cas que la devolució no es realitzi amb l'embalatge original de lliurament, el PRESTADOR podrà cobrar el cost a l'USUARI informant-ne prèviament a través del mateix canal de comunicació utilitzat.
Un cop l'USUARI hagi rebut el número de devolució, farà arribar el producte al PRESTADOR, indicant aquest número a la carta d'enviament, amb les despeses de transport a càrrec seu, al domicili de Cafè Sam, SAL, C/ Guinovarda, 15 , 08784 Piera (Barcelona).

4. RECLAMACIONS I RESOLUCIÓ DE LITIGIS EN LÍNIA
Qualsevol reclamació que l'USUARI consideri oportuna serà atesa al més aviat possible, podent-se realitzar en les següents adreces de contacte:
Postal: Cafè Sam, SAL, C/ Guinovarda, 15, 08784 Piera (Barcelona)
Telèfon: 937762046
E-mail: contacte@cafesmamasame.com
Resolució de litigis en línia (Online Dispute Resolution)
D'acord amb l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, la Comissió Europea facilita una plataforma d'accés gratuït per a la resolució de conflictes en línia entre l'USUARI i el PRESTADOR, sense necessitat de recórrer als tribunals de justícia, mitjançant la intervenció de un tercer, anomenat Organisme de resolució de litigis, que actua d'intermediari entre tots dos. Aquest organisme és neutral i dialogarà amb les dues parts per assolir un acord, podent finalment suggerir i/o imposar una solució al conflicte.
Enllaç a la plataforma ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

5. FORÇA MAJOR
Les parts no incorreran en responsabilitat davant de qualsevol falta deguda a causa major. El compliment de lobligació es demorarà fins al cessament del cas de força major.
6. COMPETÈNCIA
L'USUARI no podrà cedir, transferir o transmetre els drets, les responsabilitats i les obligacions contractats en la venda.
Si alguna estipulació d'aquestes condicions fos considerada nul·la o de compliment impossible, la validesa, legalitat i compliment de la resta no es veuran afectats de cap manera, ni patiran modificació de cap manera.
L'USUARI declara haver llegit, conèixer i acceptar aquestes Condicions en tota la seva extensió.

7. GENERALITATS DE L'OFERTA
Totes les vendes i entregues efectuades pel PRESTADOR s'entendran sotmeses a les presents Condicions.
Cap modificació, alteració o pacte contrari a la Proposta Comercial de Cafè Sam, SAL o al que aquí estipulat, tindrà efecte, llevat de pacte exprés per escrit signat pel PRESTADOR, en aquest cas, aquests pactes particulars prevaldran.

8. PREU I TERMINI DE VALIDESA DE L'OFERTA

Els preus que s'indiquen respecte de cada producte o servei inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA) o altres impostos que puguin ser aplicables. Aquests preus, llevat que s'indiqui expressament el contrari, no inclouen les despeses d'enviament o de comunicació, manipulació o qualssevol altres serveis addicionals i annexos al producte adquirit.
Els preus aplicables a cada producte són els publicats al lloc web i s'expressaran a la moneda EURO. L´USUARI assumeix que la valoració econòmica d´alguns dels productes podrà variar en temps
real.
Abans de fer la compra podrà comprovar en línia tots els detalls del pressupost: articles, quantitats, preu, disponibilitat, despeses de transport, càrrecs, descomptes, impostos i el total de la compra. Els preus poden canviar diàriament mentre no es faci la comanda.
Un cop realitzada la comanda, els preus es mantindran tant si hi ha disponibilitat de productes com si no.
Tot pagament realitzat al PRESTADOR comporta l'emissió d'una factura a nom de l'USUARI registrat o de la raó social que aquest hagi informat en el moment de fer la comanda. Aquesta factura s'enviarà mitjançant correu electrònic i en format paper juntament amb el producte adquirit. També podreu descarregar la factura en format PDF accedint al panell de gestió de la web amb el compte d'usuari.
Per a qualsevol informació sobre la comanda, l'USUARI podrà contactar a través del telèfon d'atenció al
client del PRESTADOR 937762046 o via correu electrònic a l'adreça contacto@cafesmamasame.com.

9. DESPESES DE TRANSPORT
Els preus publicats a la botiga no inclouen despeses d'enviament o comunicació, ni d'instal·lació o descàrrega, o prestacions complementàries, llevat de pacte exprés per escrit en contra.
Els ports són de 3,80€ a nivell nacional. Si l'import de l'enviament és de més de 38€, les despeses d'enviament seran gratuïtes.

10. FORMES DE PAGAMENT, CÀRRECS I DESCOMPTES
El PRESTADOR és el responsable de les transaccions econòmiques i possibilita les formes següents per efectuar el pagament d'una comanda:

  • Targeta de crèdit

L'USUARI podrà utilitzar un cupó de descompte en el moment previ a la finalització de la compra en cas d'haver-lo rebut per part del PRESTADOR.
Mesures de seguretat
El lloc web utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com SSL, dades introduïdes en pàgina segura, firewalls, procediments de control d'accés i mecanismes criptogràfics, tot per evitar l'accés no autoritzat als dades. Per aconseguir
aquests fins, l'usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a l'efecte de la corresponent autenticació dels controls d'accés.
El PRESTADOR es compromet a no permetre cap transacció que sigui considerada il·legal per les marques de targetes de crèdit o el banc adquirient i que pugui o tingui el potencial de danyar-ne la bona voluntat o influir-hi de manera negativa.
Està prohibida, en virtut dels programes de les marques de targetes, la venda o l'oferta d'un producte o servei que no compleixi totes les lleis aplicables al Comprador, Banc Emissor, Comerciant o Titular de la targeta o targetes.

11. PROCÉS DE COMPRA
Qualsevol producte del nostre catàleg es pot afegir a la cistella. Només s'hi observaran els articles, la quantitat, el preu i l'import total. Un cop guardada la cistella es calcularan els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament i d'enviament introduïdes.
Les cistelles no tenen cap vinculació administrativa, només és un apartat on es pot simular un pressupost sense cap compromís per totes dues parts.
Des de la cistella es pot fer una comanda seguint els passos següents per a la seva correcta formalització:
1. - Comprovació de les dades de facturació.
2. - Comprovació de la direcció d'enviament.
3. - Selecció de la forma de pagament.
4. - Realitzar la comanda (comprar).
Un cop processada la comanda, el sistema envia instantàniament un correu electrònic al departament de gestió del PRESTADOR i un altre al correu de l'USUARI confirmant la realització de la comanda.

12. DISSOCIACIÓ I SUSPENSIÓ O RESCISSIÓ DEL CONTRACTE
Si qualsevol d'aquests termes i condicions es considera il·legal, nul·la o per qualsevol raó inaplicable, aquesta condició es considera separable i no afecta la validesa i aplicabilitat de cap de les condicions restants.

El PRESTADOR podrà, sense avís previ, suspendre o acabar l'accés de l'USUARI als seus serveis, en el seu
totalitat o en part, quan l'USUARI no compleixi les obligacions establertes en aquest contracte o
qualsevol disposició legal, llicència, reglament, directiva, codi de pràctiques o polítiques que li siguin aplicables.
Quan El PRESTADOR exerceixi qualsevol dels seus drets o facultats sota aquesta Clàusula, aquest exercici no perjudicarà ni afectarà l'exercici de qualsevol altre dret, facultat o recurs que pugui estar a disposició del PRESTADOR.

13. GARANTIES I DEVOLUCIONS
Les garanties respondran al que regula el Títol referit a "Garanties i serveis postvenda" del Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, a què pot accedir
clicant aquí .

14. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquestes condicions s'han de regir o interpretar d'acord amb la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d'aquestes Condicions se sotmetrà als jutjats i tribunals del domicili de l'USUARI,
al lloc del compliment de l'obligació o aquell en què es trobe el bé si aquest fos immoble.

diumenge,dilluns,dimarts,dimecres,dijous,divendres,dissabte
gener,febrer,març,abril,maig,juny,juliol,agost,setembre,octubre,novembre,desembre
No hi ha prou ítems disponibles. No queden [max] .
Afegir a favoritsRevisar preferitsRemenar favorits
Cistella

La teva cistella és buida.

Tornar a la botiga

Afegeix nota a la comanda Edita nota de la comanda
Estimar enviament
Afegir un cupó

Estimar enviament

Afegir un cupó

El codi de cupó s'aplicarà al checkout